Straipsnio Nr. 779983

  Silicon-Entferner

  variantas
  7799 | Silicon-Entferner
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_MSR_1
  • AW_MSR_3

  Charakteristikos

  • Labai veiksmingas
  • Silpno kvapo
  • Sudėtyje yra tirpiklių
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniškai.

    Šalia esantys elementai ir medžiagos, kurie neturi turėti sąlyčio su produktu, pirmiausia turi būti tinkamai apsaugoti.

  • Apdorojimas
   • Skardinę prieš panaudojimą gerai papurtyti.

    U2_R_12

    U2_R_13

    Pagal poreikį darbo etapus pakartoti.

    U2_R_14

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Prieš priemonę panaudojant pirmą kartą, jos tinkamumą išbandyti nematomoje vietoje.

    Nenaudoti ant tiesioginių saulės spindulių veikiamų arba šildomų paviršių.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.