Prekės kodas 069384

  Schimmel-Stop

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AB_SCH_6

  Charakteristikos

  • Veikia greitai ir savaime
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Apdorojimas
   • VA1_SCH_6

    VA1_SCH_7

    Prireikus pakartoti apdorojimą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Prieš priemonę panaudojant pirmą kartą, jos tinkamumą išbandyti nematomoje vietoje.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Esant kontaktui metalinius paviršius nedelsiant nuvalyti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, kuri apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

    Nemaišyti su kitomis valymo priemonėmis.

    H_SCH_4

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.