Prekės kodas 097801

  V 101

  Valiklis ir skiediklis

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 0,87 g/cm³
  Pliūpsnio temperatūra Apie 48 °C

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Universalus tirpiklis nesureagavusioms reaktyviosioms dervoms skiesti ir valyti

  Charakteristikos

  • Geras valymo poveikis
  • Geras skiedimo poveikis
  • Sandėliavimas / galiojimas
   • neribotas

  • Išeiga
   • Priklausomai nuo naudojimo

  • Bendra informacija
   • Apdorojimo ir džiūvimo metu pasirūpinti tinkamu vėdinimu.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.