Prekės kodas 528025

  rotec Glaspudermehl

  variantas
  variantas
  5280 | rotec Glaspudermehl
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_W_107

  Charakteristikos

  • EG_W_186
  • EG_W_184
  • EG_W_188
  • EG_W_189
  • EG_W_502
  • EG_W_503
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

  • Apdorojimas
   • VA1_R_57

  • Apdorojimo instrukcijos
   • VA2_R_10

    VA2_R_11

    VA1_R_58

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • LG_A_41

  • Bendra informacija
   • H_R_5

    Visada atlikite bandomuosius valymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto!

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

    Po panaudojimo galimai kontaminuota medžiaga turi būti utilizuota vadovaujantis galiojančiais potvarkiais.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai