Straipsnio Nr. 528025

  rotec Glaspudermehl

  variantas
  variantas
  5280 | rotec Glaspudermehl
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_W_107

  Charakteristikos

  • EG_W_186
  • EG_W_184
  • EG_W_188
  • EG_W_189
  • EG_W_502
  • EG_W_503
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

  • Apdorojimas
   • VA1_R_57

  • Apdorojimo instrukcijos
   • VA2_R_10

    VA2_R_11

    VA1_R_58

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • LG_A_41

  • Bendra informacija
   • H_R_5

    Visada atlikite bandomuosius valymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto!

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Po panaudojimo galimai kontaminuota medžiaga turi būti utilizuota vadovaujantis galiojančiais potvarkiais.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.