Prekės kodas 689881

  QP Cat

  „Remmers“ QP sistemoje naudojamas greitintuvas

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • „Remmers“ QP sistemoje („QP 100“; „QP Color“) naudojamas greitintuvas

  Charakteristikos

  • Kietėjimo greitinimas
  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

  • Įrankiai / valymas
   • Žr. atitinkamo rišiklio techninius duomenų lapus.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Žiūrėti naudojimo pavyzdžius

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    „Remmers“ produktą „QP Cat“ galima naudoti tik „Remmers“ QP sistemos produktų reakcijai pagreitinti.

    Naudojant „Remmers“ QP sistemos produktų greitintuvą, produktų savybės (pvz., įtrūkių perdengimas, atsparumas smūgiams, apdorojimo laikas, atspalvis ir atsparumas UV spinduliams) gali keistis, palyginus su nepagreitintų produktų kokybe.

    Ant besiribojančių paviršių apdoroti tik medžiagas, kurioms pagreitinti panaudota tokia pat „Remmers“ produkto „QP Cat“ proporcija. Priešingu atveju gali atsirasti nedidelių spalvos skirtumų.

    Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai