Panaudojimo sritys

 • „Remmers“ barstomųjų dangų fiksavimas

Charakteristikos

 • Greitai džiūstantis
 • Atsparumas šviesos poveikiui
 • Pralaidumas vandens garams
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

   Naudoti tik kaip „Remmers“ barstomųjų dangų fiksuojantįjį sluoksnį.

 • Apdorojimas
  • Apdorojimo sąlygos

   Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

  • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

 • Įrankiai / valymas
  • 25 cm epoksidinis volelis

  • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

   Darbo įrankius ir nešvarumus plauti vandeniu nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

   Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

 • Išeiga
  • Apie 0,15–0,25 l/m² rišiklio

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Fiksavimas pabarstams

   Produktą gausiai paskleisti ant paviršiaus ir išlyginti tinkamu 25 cm epoksidiniu voleliu kryžminiais judesiais.

   Fiksuojantįjį sluoksnį užsandarinti produktu „PUR Aqua Top 500 2K M“ arba „PUR Aqua Top 2K SG“.

   apie 0,15–0,25 l/m² rišiklio

 • Bendra informacija
  • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

   Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.

   Skirtingi padengimo būdai, stiprus skersvėjis ir dideli paviršiaus temperatūros skirtumai gali nulemti nevienodą paviršiaus išvaizdą dėl blizgumo netolygumų.

   Tinka tik vidaus patalpoms, kurios nebus drėkinamos!

   Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Tik profesionaliam naudojimui!

   Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.