Prekės kodas 101015

WP RH rapid

Greitai stingstantis sutankinimui skirtas skiedinys

Atspalvis: Pilkas/Grau | 1010
Pakuotė

Produkto charakteristikos

Atsparumas spaudimui (28 d.) > 30 N/mm²
Pradeda stingti (20 °C) Maždaug po 30 sekundžių
Baigia stingti (20 °C) Maždaug po 40 sekundžių
pH-vertė Apie 12
Tūrinis tankis Apie 1,2 kg/dm³
Vandens sąnaudos Apie 0,3 l/1 kg
Apie 1,2–1,7 l/5 kg

Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

Panaudojimo sritys

 • Spartus pratekėjimo, lašėjimo ir vandens prasiskverbimo vietų remontas
 • Izoliacija po „Remmers“ mineralinėmis hidroizoliacinėmis suspensijomis
 • Betono, mūro, tinko ir šachtų remontas bei sandarinimas

Charakteristikos

 • Po keleto sekundžių prasidedanti reakcija (pradeda stingti maždaug po 30 sekundžių)
 • Atsparumas slėgio veikiamai vandens srovei
 • Mažas susitraukimas
 • Atsparus šalčiui
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Tvirtas, švarus ir be dulkių.

  • Paruošimas

   Pratekėjimo vietas atverti iki maždaug 3 cm gylio ir pločio ertmių bei praplėsti į vidų taip, kad joms būtų suteikta pleišto forma.

 • Apdorojimas
  • Ant paruošto pagrindo tinkamu įrankiu užtepti nedidelį sumaišyto produkto kiekį arba rankomis užberti (dėvėti apsaugines pirštines) nesumaišytus skeidinio miltelius.

   Pratekėjimo arba lašėjimo vietose nesumaišytą produktą (skiedinio miltelius) taip pat galima užberti rankomis (dėvėti apsaugines pirštines).

   Milteliai įsigeria į nesandarioje vietoje prasiskverbiantį vandenį.

   Prireikus procesą pakartoti kelis kartus, kol nesandari vieta bus užsandarinta.

    

 • Apdorojimo instrukcijos
  • Esant žemai lauko temperatūrai naudoti šiltą vandenį ir medžiagą, kuri buvo laikyta patalpoje.

   Esant stipriam pratekėjimui ir lašėjimui, vandeniui nukreipti papildomai naudoti vamzdelius.

 • Įrankiai / valymas
  • Glaistyklė, siūlių užtaisymo įrankis

   Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

   Atidarytą pakuotę sunaudoti per vieną savaitę.

 • Išeiga
  • Apie 1,7 kg/l ertmei

 • Bendra informacija
  • Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

   Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

   Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

   Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

   Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

   Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.

   Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

   Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Galimi sistemos produktai